Provozní řád BEER BIKEu

1) Podnapilým osobám a lidem pod vlivem návykových látek je na BEER BIKEu vstup zakázán.
2) Podávání alkoholu osobám mladším 18 let je zakázáno.
3) Za jízdy je každý povinen držet se tyče nebo desky stolu.
4) Je zakázáno naskakovat a seskakovat za jízdy z BEER BIKEu.
5) Šlapat mohou jen osoby, které bez problémů dosáhnou na oba pedály.
6) Je zakázáno konzumovat vlastní potraviny a nápoje.
7) Skleněné a plastové lahve vraťte obsluze.
8) Je zakázáno  odhazovat odpadky na zem a vně BEER BIKEu.
9) Návštěvníci jsou povinni poslouchat pokyny řidiče a obsluhy.
10) Všechny závady hlaste řidiči.
11) BEER BIKE se za jízdy řídí platnými pravidly silničního provozu.

Děkujeme, že respektujete pravidla a přejeme Vám příjemný zážitek a šťastnou cestu!

Operating Rules of Beer Bike

1) Drunk and intoxicated persons on the BEER BIKE have entrance forbidden.
2) Sale and serving alcohol to persons under 18 years of age is prohibited.
3) For each drive is required to hold the bar or table top.
4) It is prohibited to jump in and jump off while driving.
5) Pedal can only persons who have no problems to reach both pedals.
6) It is forbidden to consume your own food and drinks.
7) Glass and plastic bottles return please to waiting staff.
8) It is forbidden to throw garbage on the floor and outside the BEER BIKE.
9) Visitors are obliged to obey the instructions of the driver and operator.
10) All defects should be reported to the driver.
11) BEER BIKE driving is governed by the rules of the road.

Thank you for respecting the rules and we wish you an unforgettable experience and a save journey!

BIER BIKE Betriebsregeln

1) Betrunkenen sowie Personen unter dem Einfluss von Drogen ist der Zutritt zum BIER BIKE verboten.
2) Der Verkauf und die Ausgabe von alkoholischen Getränken an Personen unter 18 Jahren ist verboten.
3) Während der Fahrt ist es erforderlich, sich an der Stange oder an der Tischplatte festzuhalten.
4) Es ist verboten, während der BIER BIKE-Fahrt auf- oder abzuspringen.
5) Treten können nur Personen, die keine Gesundheitsprobleme haben und die beide Pedale ohne Probleme erreichen.
6) Es ist verboten, Ihr eigenes Essen und Getränke zu konsumieren.
7) Glas- und Plastikflaschen bitte dem Servicepersonal zurückgeben.
8) Es ist verboten, Müll auf den Boden und aus dem BIER BIKE zu werfen.
9) Die Besucher sind verpflichtet, den Anweisungen des Fahrers und des Servicepersonals Folge zu leisten.
10) Alle Mängel sind dem Fahrer zu melden.
11) Fahrten mit dem BIER BIKE unterliegen der gültigen Straßenverkehrsordnung.

Vielen Dank, dass Sie die Regeln respektieren . Wir wünschen Ihnen ein unvergessliches Erlebnis und eine gute Reise!